Polityka Prywatności

 1. Informacje o Administratorze danych
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zwanych też „RODO” Administratorem Twoich danych jest P.W. „BUDMET” DARIUSZ NOCOŃ, ADAM NOCOŃ z siedzibą w Czeladzi ul. ul. Staszica 171 (kod pocztowy: 41-250) zwany też dalej „Administratorem”.

 3. Kontakt z Administratorem
 4. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych prosimy kierować pod numer kontaktowy: 32 265 17 02 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: budmet@budmetnocon.pl

 5. Cel przetwarzania danych
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy w drodze elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • zapewnienia jakości świadczonych w drodze elektronicznej usług w tym rozwiązywanie problemów technicznych związanych z wykonywana usługą oraz obsługą płatniczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obsługi zgłoszonych usług serwisowych bądź reklamacyjnych w związku ze zgłoszoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora i podmioty powiązane z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: np. zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych;( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa np. organom publicznym uprawnionym na podstawie wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. Zakres przetwarzania danych
 8. Do realizacji wskazanych powyżej celów Administrator będzie potrzebował następujących danych: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historia płatności, informacje o złożonych zamówieniach, informację o zrealizowanych zamówieniach i wykonanych usługach, informację o złożonych i rozpatrzonych reklamacjach czy serwisowych.

 9. Przekazywanie danych
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w posiadanych celach dane mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

  • świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora (jeśli dotyczy),
  • świadczącym usługi marketingowymi dla Administratora (jeśli dotyczy),
  • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
  • świadczącym dla Administratora usługi prawne,
  • podmiotom powiązanym z Administratorem oraz wykonującym na jego rzecz usługi serwisowe,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom publicznym uprawnionym na podstawie wymogów ustawowych.

 11. Czas przechowywania danych
 12. Pani/Pana dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przedawnienia przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 13. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 14. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Pana:

  • prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),
  • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Skorzystanie z powyższych uprawień jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 265 17 02 lub poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres: budmet@budmetnocon.pl

  Informujemy również, iż przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Dobrowolność podania danych
 16. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych takich jak: numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim wypadku nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru towaru czy wykonania usługi bądź też potwierdzenia wykonania usługi serwisowej lub rozpatrzenia reklamacji.