Wynik konkursu ofert

W ramach konkursu ofert dotyczących opracowania i wdrożenia nowego wyrobu; usługi planowanej w ramach projektu pt.: "Nowe, innowacyjne, user & environment friendly kotły c.o.” , który ubiega się o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP; wyłoniono wykonawcę:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wdrożenia nowego wyrobu.

Szanowni Państwo
Zapraszamy do nadsyłania ofert w związku z poniższym zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i wdrożenia nowego wyrobu. Usługa planowana jest w ramach projektu pt.: "Nowe, innowacyjne, user & environment friendly kotły c.o.” , który ubiega się o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.

Wyniki konkursu ofert.

W wyniku konkursu ofert w ramach realizacji projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi" dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL działenie 3.2 Innowacje w MŚP wyłoniono wykonawcę usług doradczych:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Zapytanie ofertowe.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL działenie 3.2 Innowacje w MŚP prosimy wszystkich zainteresowanych o przedstawienie oferty merytoryczno-finansowej dotyczącej specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji będącej przedmiotem niniejszego projektu. Celem doradztwa powinno być opracowanie właściwego, najefektywniejszego, nowego procesu technologicznego związanego z uruchomieniem produkcji nowego rodzaju kotłów CO zasilanych pelletem.

Wynik konkursu na dostawcę wycinarki laserowej.

W wyniku konkursu ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl : "Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 13.12.2016r. wyłoniono Dostawcę wycinarki laserowej:
POLCOM Przemysław Kimla
ul. Bałtycka 30
42-202 Częstochowa

Dane dotyczące oferty są dostępnę na stronie ministerialnej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl