W ramach konkursu ofert dotyczących opracowania i wdrożenia nowego wyrobu; usługi planowanej w ramach projektu pt.: "Nowe, innowacyjne, user & environment friendly kotły c.o.” , który ubiega się o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP; wyłoniono wykonawcę:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze