Szanowni Państwo
Zapraszamy do nadsyłania ofert w związku z poniższym zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i wdrożenia nowego wyrobu. Usługa planowana jest w ramach projektu pt.: "Nowe, innowacyjne, user & environment friendly kotły c.o.” , który ubiega się o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.

Lista załączników:
1. Zapytanie ofertowe