W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL działenie 3.2 Innowacje w MŚP prosimy wszystkich zainteresowanych o przedstawienie oferty merytoryczno-finansowej dotyczącej specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji będącej przedmiotem niniejszego projektu. Celem doradztwa powinno być opracowanie właściwego, najefektywniejszego, nowego procesu technologicznego związanego z uruchomieniem produkcji nowego rodzaju kotłów CO zasilanych pelletem. Usługa doradcza obejmować powinna:

  • analizę energetyczno – emisyjną kotłów CO typu Forest o mocy 25 i 50 KW zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012,
  • analizę właściwości fizykochemicznych spalanego w kotłach paliwa stałego,
  • analizę w zakresie uruchomienia nowego procesu technologicznego i/lub dopracowania konstrukcji kotłowych do posiadanych możliwości technologicznych firmy,
  • cpv: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Prosimy o przesłanie oferty przedmiotowej na adres e-mail: budmet@budmetnocon.pl oraz adres korespondencyjny: P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń , ul. Staszica 171, 41-250 Czeladź do dnia 28.12.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji usług to 28.02.2017r.